วิธีการปลูกอินทผาลัม

การปลูกอินทผาลัมนั้นง่ายมาก ก่อนที่จะไปอ่านข้อมูลจากต่างประเทศ ผมขอสรุปง่ายๆให้เข้าใจ ผมจะไม่ขอกล่าวถึงการเพาะเมล็ดก็แล้วกัน หากท่านสนใจกรุณาอ่านข้อมูลจากต่างประเทศที่ผมได้แปลมาให้แล้ว การปลูกอินทผาลัมในพื้นที่หนึ่งไร่นั้นสามารถปลูกได้ 100 ต้นโดยประมาณ ระยะห่างการปลูกนั้นใช้ระยะ 4x4 เมตร เพราะระยะขนาดนี้จะเป็นการง่ายต่อการผสมเกษรและง่ายต่อการดูแลรักษา การขุดหลุมก็ขุดประมาณ 6"x15" หรือประมาณ 15 ซม x 38ซม รองพื้นด้วยปุ๋ยคอก การปลูกควรปลูกให้โคนต้นสูงกว่าระดับผิวดินเล็กน้อยเพื่อป้องกันน้ำขัง ในระยะ 3 เดือนแรกหลังจากที่ลงปลูกควรให้น้ำปริมาณที่พอเหมาะทุกๆ 3-5 วัน หลังจากนั้นรากจะเกาะดิน ไม่จำเป็นที่จะต้องดูแลมากมาย แค่หมั่นดายหญ้าบ้างเป็นครั้งคราว 

Dates are a very common fruit in the Middle East, and most crops are grown there or in northern Africa. The fruit is grown on a date palm tree, and it should be no surprise that they thrive only in hot dry climates. For North American growers, only zones 9 to 11 would be suitable for date palms. The most common variety is the Medjool date.

อินทผาลัมเป็นผลไม้ที่พบบ่อยมากในตะวันออกกลาง, และเป็นพืชที่ปลูกส่วนใหญ่ในภาคเหนือของแอฟริกา ผลจะโตบนลำต้น, อินทผาลัมจะเจริญเติบโตเฉพาะในสภาพอากาศที่ร้อนแห้ง สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกอเมริกาเหนือเฉพาะเขตพื้นที่ 9 ถึง 11 จะเหมาะสมที่สุดที่จะปลูกอินทผาลัม ความหลากหลายที่พบมากที่สุดคืออินทผาลัมสายพันธุ์ Medjool


They are not the easiest trees to grow and harvest from, but growing your own dates can be a fun challenge if you enjoy trying new fruits in your garden. Just be prepared for a little more work than usual.

อินทผาลัมจะไม่ใช่ต้นไม้ที่ง่ายที่สุดที่จะเติบโตและเก็บเกี่ยวจาก แต่การปลูกต้นอินทผาลัมด้วยตัวของคุณเอง มันเป็นความท้าทายที่สนุก ถ้าคุณสนุกกับการพยายามปลูกต้นไม้ใหม่ในสวนของคุณเอง เพียงแค่คุณจะต้องเตรียมตัวไว้สำหรับการทำงานที่ไม่น้อยกว่าปกติเลย


Dates are extremely nutritious, and have been an important food source for centuries. They are high in fiber and several B vitamins but low in calories.

อินทผาลัมเป็นต้นไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการมาก และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญมานานหลายศตวรรษ อินทผาลัมนั้นมีเส้นใยและวิตามินบีหลายชนิด แต่แคลอรี่ต่ำ

 

Starting your Tree

Date palms are either male or female, and you will need one of each in order to have any fruit. If you want to grow several trees, you can get by with one male and any number of female trees. So when you plan out your locations for date palms, make sure you have room for at least 2 trees.

การเริ่มต้นปลูกต้นไม้ของคุณ
อินทผาลัมมีทั้งตัวผู้และตัวเมีย และคุณจะต้องมีทั้งสองเพศเพื่อจะให้มีผลผลิต หากคุณต้องการที่จะปลูกต้นอินทผาลัม คุณสามารถที่จะมีตัวผู้เพียงหนึ่งตัวต่อตัวเมียกี่ตัวก็ได้ ดังนั้นเมื่อคุณวางแผนที่จะลงมือปลูกต้นอินทผาลัม ขอให้แน่ใจว่าคุณมีห้องพัพื้นที่เพียงพอสำหรับอย่างน้อย 2 ต้นขึ้นไป

 


Because you need a male and female tree, people generally don’t start their trees from seed because you would never know what the gender will be for many years. Purchased seedlings are usually cuttings from an existing palm, so they should be properly labeled by their gender.

เพราะคุณต้องการทั้งตัวผู้และตัวเมีย คนทั่วไปไม่ได้เริ่มต้นปลูกต้นไม้จากเมล็ด ดังนั้นคุณจะไม่มีทางรู้เพศจนผ่านไปเป็นเวลาหลายปี ต้นกล้าซื้อมักจะตัดจากต้นปา​​ล์มที่มีอยู่ ดังนั้นมันควรจะได้รับการติดฉลากอย่างถูกต้องตามสายพันธุ์ของพวกมัน

 


Choose a sunny location and plant as you would any other kind of tree, digging a hole large enough to hold the roots. Each tree will grow to more than 50 feet tall, and up to 30 feet across. If that is excessive, try a 10-foot dwarf variety. 

เลือกสถานที่ที่มีแดดและปลูกตามที่คุณต้องการเหมือนที่ปลูกพืชชนิดอื่น ๆ ขุดหลุมขนาดใหญ่และลึกพอที่จะวางราก ต้นอินทผาลัมแต่ละต้นจะเติบโตมากกว่า 50 ฟุตและสูงถึง 30 ฟุต หากคิดว่ามันมากเกินไปให้ลองหาสายพันธุ์เล็กขนาด 10 ฟุต

 


As mentioned, you need 2 trees but because you will be pollinating by hand (see more on that in the next section), you don’t necessarily have to plant the trees next to each other if your space doesn’t allow it.

จากที่กล่าวมาแล้ว คุณจะต้อง 2 ต้นไม้ แต่เป็นเพราะคุณจะต้องช่วยผสมด้วยมือ (ดูเพิ่มเติมว่าในส่วนถัดไป), คุณไม่จำเป็นต้องปลูกใกล้กันเกินไปหากพื้นที่ไม่พอ

 

Tree Care

Dates are very slow growing trees, so don’t be discouraged if your trees aren’t doing very much each season. It’s easy to over-water a date palm, which will kill it. Regular rainfall is usually sufficient, unless it’s been dry for a prolonged period of time or your tree is still getting established.

การดูแลต้นไม้
อินทผาลัมจะโตช้ามาก ดังนั้นอย่าท้อแท้ถ้าต้นไม้ของคุณไม่ได้ผลผลิตมากตามที่ต้องการในแต่ละฤดูกาล อย่าให้น้ำกับอินทผาลัมมากเกินไป ปริมาณน้ำฝนปกติมักจะเพียงพอ เว้นแต่จะแห้งแล้งเป็นเวลานานหรือว่าต้นอินทผาลัมเพิ่งจะเพาะ

 


Date palms are not pollinated by insects or birds, but by the wind. With only a few trees, you are taking a risk that nothing will pollinate and therefore will produce no fruit. That means part of your annual gardening routine will have to be hand-pollinating your date trees.

อินทผาลัมจะไม่ผสมเกสรโดยแมลงหรือนก แต่ตามลม หากมีเพียงสองหรือสามต้น คุณจะรับความเสี่ยงว่าไม่มีอะไรที่จะผสมเกสรดอกไม้ ดังนั้นอินทผาลัมจะไม่ติดผล นั่นหมายถึงทุกๆปีคุณจะต้องผสมเกษรต้นอินทผาลัมด้วยมือ

 


Early each year, the male trees will produce sheaths of pollen. You will have to collect it (it’s just a fine powder) and then dust it over the female flowers once your female trees are in bloom. Ask at the nursery where you get your trees for more details on this. It’s really not a difficult task.

ในช่วงต้นปี แต่ละต้นไม้ตัวผู้จะผลิตฝักของเกษร คุณจะต้องเก็บมัน (เป็นเพียงผงละเอียด) และนำมันไปเสียบไว้กับเกษรตัวเมียเวลาที่มันบาน สามารถสอบถามได้ที่ร้านขายต้นอินทผาลัมที่คุณซื้อมาสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ ความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นงานที่ยากจนเกินไป

 


Date palms will grow very long and sharp thorns or spines along its base, so either plant your trees somewhere away from regular walkways or cut the spines off as they grow. It won’t hurt the plant to snip them off.

อินทผาลัมจะเติบโตมาแล้วมีหนามยาวมาก และมีคมหรือเงี่ยงตามฐานของมัน ดังนั้นเวลาปลูกต้นอินทผาลัมของคุณ ควรที่จะห่างจากทางเดินปกติ หรือตัดก้านออกเมื่อมันโตขึ้น มันจะไม่มีผลใดๆกับต้นอินทผาลัมหลังจากที่ตัดมันออกไปแล้ว

 


Once your fruit starts to set, you will want to thin it out by picking some of the smaller fruits before they ripen. Otherwise, you will have a big harvest of tiny dates. It’s not uncommon to take out half or more of the growing dates to get a better final crop.

เมื่อผลอินทผาลัมของคุณเริ่มติดผล คุณจะต้องเด็ดผลเล็กๆออกมา โดยการเลือกบางส่วนของผลไม้ที่มีขนาดเล็กออก ก่อนที่พวกมันจะสุก มิฉะนั้นคุณจะได้ผลเล็กบนช่อขนาดใหญ่ มันไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะออกมากกว่าครึ่งหนึ่งของผลที่เจริญเติบโตก่อนที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิต

 


Birds, mice and squirrels can be a problem once the fruit starts to ripen though. Date farmers usually put mesh bags around the strands of dates so they can ripen without being stolen.

นกหนูและกระรอกอาจจะมีปัญหาทันทีที่ผลไม้เริ่มสุก เกษตรกรมักจะใส่ถุงตาข่ายรอบเกลียวของผลอินทผาลัมเพื่อให้พวกเขาสามารถทำให้สุกโดยไม่ถูกขโมย

Harvest and Storage

You may have to wait until your date palm reaches 4 to 7 years of age before you start to see any fruit development. Dates don’t all ripen at once even within the same cluster of fruit, so you will have to harvest several times during the season. Each palm tree can produce 150 to 200 pounds of fruit each year, once it has matured to full capacity.

การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา
คุณอาจจะต้องรอถึง 4-7 ปีก่อนที่คุณจะเริ่มเห็นการพัฒนาของผลผลิตใด ๆ อินทผาลัมไม่ได้ทำให้สุกทั้งหมดในครั้งเดียว แม้จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันของผลไม้ทั้งหมด ดังนั้นคุณจะต้องเก็บเกี่ยวหลายต่อหลายครั้งในช่วงหนึ่งฤดู แต่ละต้นอินทผาลัมสามารถให้ผลผลิต 150-200 ปอนด์ในแต่ละปีเมื่อมันโตเต็มที่

 

The are ripe when brown and soft, though they can be picked while still hard and left to ripe off the tree. If you have problems with birds eating the fruit, this may be a better option. Given the height of the tree, you will need ladders or other equipment to harvest once your palm reaches full size. Dwarf palms are more reasonable in this respect.

เมื่อสุกอินทผาลัมจะมีสีน้ำตาลอ่อน และนุ่ม กระนั้นก็ตาม คุณสามารถเลือกที่จะเก็บเกี่ยวขณะที่ยังคงแข็งหรือเอามันลงมาก่อนที่มันจะสุก หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับนกกินผลไม้ นี้อาจเป็นตัวเลือกที่ดี ที่กำหนดความสูงของต้นไม้ที่คุณจะต้องบันไดหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่จะเก็บเกี่ยวอินทผาลัมของคุณเมื่อมีขนาดเต็มที่ ฝ่ามือคนแคระมีความเหมาะสมมากขึ้นในแง่นี้

 


Fresh dates can be stored in the refrigerator for 2 to 3 weeks, or frozen for up to 4 months. For sweeter (and longer lasting) fruit, you should dry them rather than store fresh.

อินทผาลัมสดสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นเป็นเวลา 2 ถึง 3 สัปดาห์หรือแช่แข็งได้นานถึง 4 เดือน หากต้องการรสชาดที่หวานอร่อย(และสามารถเก็บไว้ได้นานขึ้น) คุณควรจะตากแห้งอินทผาลัมมากกว่าที่จะเก็บแบบสดๆ

 

#1 โดย: tane [IP: 49.230.89.xxx]
เมื่อ: 2015-07-19 10:25:08
ให้กำลังใจทำเป็นอาชีพนะครับ@คนแพร่เมืองลอง
#2 โดย: ดุสิต [IP: 113.53.72.xxx]
เมื่อ: 2015-07-30 11:09:49
อินทผาลัมสายพันไหนที่ขายดีและราคาแพงคับ พอดีมีที่ดินเหมาะกับการทำนาอยู่ในขณะนี้แต่ในอนาคตคิดว่าจะเปลี่ยนเป็นการปลูกอินทผาลัมแทนคับ ผมยุ่จังหวัดพัทลุงเนื้อดินเปนดินเหนียวและดินดำ ไม่ทราบว่าเหมาะสมกับสายพันไหนบ้างคับที่เหมาะสมกับพื้นที่ดินแถวนี้บ้างคับและวิธีไหนที่สังเกตต้นกล้าว่าต้นกล้าต้นไหนเปนตัวผู้รือตัวเมียและถ้าเพาะเมล็ดเองควรเลือกแบบไหนดีคับ อย่างไรก้อตามขอคำชี้แนะด้วยนะคับเพื่อประดับความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ขอขอบคุนล่วงหน้าคับ
#3 โดย: eexiong [IP: 202.62.96.xxx]
เมื่อ: 2016-03-20 12:20:34
great ! I am in Laos I want to plant
#4 โดย: จักรกริช [IP: 223.207.251.xxx]
เมื่อ: 2016-05-11 15:22:28
ผมจะปลูกแทนลองกองและทุเรียน ที่ลับแล อุตรดิตถ์ เป็นที่เขาแห้งแล้งมาก ได้มั้ยครับ
#5 โดย: คนธรรมดา [IP: 119.76.75.xxx]
เมื่อ: 2016-05-15 13:24:29
ผมปลูกมา 8 เดือนแล้วต้นเท่าขวดโค๊กใหญ่ แต่มีหน่อออกมาแล้ว ต้นละ 2-3หน่อ จะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียครับ ควรตัดหรือรักษาไว้
#6 โดย: สวนสมบูรณ์ [IP: 49.49.240.xxx]
เมื่อ: 2016-05-24 22:04:15
มันทนแล้งก็จริง มันไม่ตายแต่ช่่วงมีผลมันก็ต้องการน้ำเช่นกัน
#7 โดย: เอกลักษณ์ [IP: 183.89.133.xxx]
เมื่อ: 2016-06-25 10:38:55
ขอบคุณทุกคอมเมนท์นะครับ ถ้าต้องการข้อมูลเชิงลึกติดต่อ 0899562873 หรือ 0819924731 เลยนะครับ
#8 โดย: สุพรรณี [IP: 1.46.34.xxx]
เมื่อ: 2016-09-01 17:21:35
บุรีรัมย์ปลูกได้ป่าว
#9 โดย: kob [IP: 49.230.192.xxx]
เมื่อ: 2016-09-10 00:12:56
หาพันธุ์ได้จากที่ไหน Line ID : nongdeew2010
#10 โดย: โยธิน [IP: 49.230.221.xxx]
เมื่อ: 2016-11-17 13:04:13
จ.สระแก้ว เหมาะสำหรับกับการปลูกอินทผาลัม ใหมคับถามผู้เชี่ยวชาญหน่อยคับ
#11 โดย: กุ๊กไก่ [IP: 182.52.33.xxx]
เมื่อ: 2016-11-27 23:09:46
ที่สวนปลูกนะคะ ดินเป็นดินทรายแป้งโตไวมากคะปลูกได้ปีกว่าๆสูงท้วมหัวคะ
#12 โดย: กุ๊กไก่ [IP: 134.196.12.xxx]
เมื่อ: 2016-12-04 09:07:39
ใครสนใจปลูกยังไม่มีพื้นที่ เรามีที่ดินไว้ขายนะค่ะ ทีเหมาะสำหรับปลูกอินทผาลัมเลยล่ะ ที่อยู่เขต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิค่ะ 19 ไร่ เศษ สนใจติดต่อได้ค่ะ 0859083474 รี สามารถแอ๊ตไลน์ได้เลยค่ะ
#13 โดย: Phratham1981@gmail.com [IP: 182.232.162.xxx]
เมื่อ: 2017-04-18 11:01:38
ใครสนใจที่2ไร่ติดคลองชลประทาน.ใช้นำ้ได้ตลอดทั้งปี.เมาะแก่การปลูกอินทผลัมครับ.สนใจติดต่อโทร 062-226-4845.คุณตี๋หรือ. I-Dline... prathai1234
#14 โดย: [IP: 223.24.80.xxx]
เมื่อ: 2017-04-29 15:25:15
ยโสธรเหมาะไหมครับเป็นดินร่วนปนทราย
#15 โดย: เอกลักษณ์ [IP: 183.89.132.xxx]
เมื่อ: 2017-05-10 19:42:41
สามารถปลูกได้ครับ โทรมาคุยรายละเอียดที่ 0899562873 นะครับ
#16 โดย: ตุ้ย [IP: 171.99.133.xxx]
เมื่อ: 2017-07-22 15:50:31
ดินเหนียวปลูกได้ไหม
#17 โดย: เกด [IP: 182.232.75.xxx]
เมื่อ: 2017-10-01 10:25:47
เราจะรู้ได้อย่างรัยค่ะว่าตัวไหนตัวผู้รึว่าตัวแม่ มีวิธีสังเกตุอย่างไหนบ้างไหมค่ะ
#18 โดย: คุณนก [IP: 223.24.123.xxx]
เมื่อ: 2018-04-19 13:14:14
มีที่ดินอ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ขนาด 2ไร่-16ไร่ ราคาไร่ละ 1.5แสน-2แสนบาทต่อไร่ โฉนด ,ไฟฟ้า,ประปาเพื่อนบ้าน ติดถนนค่ะ เหมาะทำสวนเกษตร บ้านพักตากอากศ สนใจติดต่อ คุณนก 0902922932
#19 โดย: จ.ส.อ.อาดูลย์ โพธิ์กลั่น [IP: 49.231.204.xxx]
เมื่อ: 2018-11-19 13:49:23
มีพ้ินท่ี ทิ่ี อำเภอสามโก้ ตำบลสามโก้ จังหวัดอ่างทอง มีพ้ินท่ี 59 ไร่เศษ ถมแล้วน้ำไม่ท่วม และมีอ่างเก็บน้ำท่ีสร้างไว้อย่างดีอีก 40 ไร่เศษ ด้านทิศตะวันออก เป็นทางเข้าติดถนนคอนกรีตคลองส่งนน้ำชลประทาน ทางเข้าประมาณ 40 เมตร ด้านทิศตะวันตก ติดกับอ่างเก็บน้ำท่ีสร้างไว้ ประมาณ 40 ไร่เศษ พืนท่ีโดยท้่วไป ปลูกหญ้าแพงโคล่าไว้เกือบท้ังหมด ถ้าทำฟาร์มและทำไร่ รวมท้้ังสร้างรีสอร์ทจะเหมาะสมท่ีสุด เน่ืิองจากน้ำไม่ท่วม ต้องการขายในราคา 26 ล้าน 5 แสนบาท ภาษีและค่าโอนอยู่ใน 26.5 ล้าน ท้ังหมด
สนใจติดต่อโดยตรงท่ี เบอร์ 098 - 468 - 7041

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 142,358